AGB zakelijke klanten

EUROSTAIR PRODUCTIE VAN Algemene verkoopvoorwaarden (zakelijke klanten)

Hartelijk dank voor uw bestelling, die wij bevestigen onder de exclusieve toepassing van deze verkoopvoorwaarden:

§ 1 Algemeen - Toepassingsgebied

 1. onze algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing; wij erkennen geen voorwaarden van uw kant die in strijd zijn met of afwijken van onze algemene verkoopvoorwaarden, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan. Onze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing als wij de levering aan u als klant uitvoeren zonder voorbehoud in de wetenschap dat de voorwaarden van de klant in strijd zijn met of afwijken van onze verkoopvoorwaarden.

 2. alle afspraken die tussen ons en u worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst, worden schriftelijk vastgelegd in deze overeenkomst.

 3. deze verkoopvoorwaarden gelden alleen voor ondernemers (vgl. § 310 lid 1 BGB).

 4. de clausules van de VOB/B worden alleen in het contract opgenomen als dit afzonderlijk schriftelijk wordt bevestigd, anders verwerpen wij de opname, met name door tegenstrijdige algemene voorwaarden.

§ 2 Bestellingen

 1. indien de bestelling als offerte conform § 145 BGB moet worden gekwalificeerd, kunnen wij deze binnen twee weken aanvaarden.

 2. wij behouden ons het eigendomsrecht en auteursrecht en andere rechten voor op afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en documenten met planningsdiensten en alle andere door ons verstrekte documenten; deze zijn vertrouwelijk, in het bijzonder mag de inhoud ervan niet aan derden bekend worden gemaakt. Dit geldt ook voor schriftelijke documenten met de vermelding "vertrouwelijk". Deze hebben onze uitdrukkelijke toestemming nodig voordat ze aan derden mogen worden doorgegeven.

§ 3 Prijzen - Betalingsvoorwaarden

 1. tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, zijn onze prijzen "af fabriek", exclusief verpakking; deze wordt afzonderlijk gefactureerd.

 2. alle aanbiedingen, prijzen en levertijden zijn gebaseerd op de materiaal-, arbeids- en vrachtkosten waarop de aanbieding op dat moment is gebaseerd. Indien de prijs op het moment van uitvoering is gestegen als gevolg van een wijziging in de marktprijs of als gevolg van een verhoging van de door derden in rekening gebrachte vergoedingen die bij de uitvoering waren betrokken, geldt de hogere prijs. Als deze prijs 20% of meer hoger is dan de overeengekomen prijs, heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden; de ontbinding moet onmiddellijk na kennisgeving van de verhoogde prijs plaatsvinden.

 3. de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde is niet inbegrepen in onze prijzen; deze wordt apart vermeld op de factuur tegen het wettelijke tarief op de dag van facturering.

 4. de aftrek van een korting vereist een speciale schriftelijke overeenkomst.

 5. tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, is de netto aankoopprijs (zonder aftrek) betaalbaar binnen dertig dagen na factuurdatum. De wettelijke regels met betrekking tot de gevolgen van een betalingsachterstand zijn van toepassing.

 6. U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend. Bovendien bent u alleen bevoegd een retentierecht uit te oefenen voor zover uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

§ 4 Levertijd

 1. het nakomen van onze leveringsverplichting veronderstelt de tijdige en correcte nakoming van de verplichtingen van uw kant, het verweer van niet-nakoming van de overeenkomst blijft voorbehouden.

 2. indien u in gebreke blijft met de acceptatie of andere verplichtingen tot medewerking opzettelijk schendt, hebben wij het recht vergoeding te eisen van de schade die wij hierdoor lijden, inclusief eventuele extra kosten. Verdere aanspraken of rechten blijven voorbehouden.

(3) Als aan de voorwaarden van alinea 3 is voldaan, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van het gekochte artikel op u over op het moment waarop verzuim van acceptatie of vertraging van de schuldenaar optreedt.

 1. Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor zover het bij de onderliggende koopovereenkomst gaat om een transactie met een vaste datum in de zin van § 286 lid 2 nr. 4 BGB of § 376 HGB. Wij zijn ook aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor zover u het recht hebt om te beweren dat uw belang bij de verdere nakoming van het contract heeft opgehouden te bestaan als gevolg van een vertraging in de levering waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

 2. Wij zijn ook aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen als de vertraging in de levering te wijten is aan een opzettelijke of grove nalatige contractbreuk waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Als de vertraging in de levering te wijten is aan een grove nalatigheid in de nakoming van het contract waarvoor wij verantwoordelijk zijn, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.

 3. Wij zijn ook aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen als de vertraging in de levering waarvoor wij verantwoordelijk zijn te wijten is aan een opzettelijke contractbreuk.

We gebruiken cookies om gegevens te verzamelen voor het verbeteren van de gebruikerservaring, het analyseren van sitegebruik en marketingdoeleinden. Bekijk ons privacybeleid